COVID-19 Vaccine Information

As an IHSS provider, you now qualify to get the FREE COVID-19 vaccine as part of Phase 1A. To be vaccinated at a County or County partner site, please see the information below (registration is required):

Sign up at: www.vaccinationsuperstation.com

At the vaccination location:

 • You will need to provide proof of employment as an IHSS provider (a paystub or timesheet, for example) that shows you are eligible to receive the vaccine in Phase 1A
 • You will be asked some questions about your health and you are required to wear a mask and adhere to social distancing guidelines at the location
 • You will need to wait at the facility for 15 minutes for observation after receiving your vaccination
 • You will be provided a vaccination card with the date for your next dose

 

________________________________________

 

Como un proveedor de IHSS, ahora califica para recibir la vacuna COVID-19 GRATIS como parte de la Fase 1A. Para vacunarse en un sitio del Condado, o un sitio asociado con el Condado, consulte la información a continuación (se requiere registro):

Regístrese en: www.vaccinationsuperstation.com

En el lugar de vacunación:

 • Deberá proporcionar un comprobante de empleo como proveedor de IHSS (un talón de pago o una hoja de tiempo, por ejemplo) que comprueba que es elegible para recibir la vacuna en la Fase 1A
 • Se le harán algunas preguntas sobre su salud y se le pedirá que use una mascarilla y cumpla con las pautas de distanciamiento social en lugar
 • Deberá esperar en la instalación durante 15 minutos para estar en observación después de recibir su vacuna
 • Se le proporcionará una tarjeta de vacunación con la fecha de su próxima dosis

 

_______________________________________

 

COVID-19 فأنت مؤهل الآن للحصول على لقاح IHSS بصفتك مقدم خدمة

.A1 المجاني كجزء من المرحلة

 

للتلقيح يرجى الاطلاع على المعلومات أدناه في

  : موقع المقاطعة – التسجيل مطلوب

www.vaccinationsuperstation.com: اشترك في

: في موقع التطعيم

 IHSS ستحتاج إلى تقديم دليل على التوظيف كمقدم خدمة

  (على سبيل المثال ، دفتر دفع أو جدول زمني)

 

Aيوضح أنك مؤهل لتلقي اللقاح في المرحلة 1

 

 سيُطلب منك بعض الأسئلة حول صحتك وسيُطلب منك ارتداء قناع والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي في الموقع

 

  سوف تحتاج إلى الانتظار في الموقع لمدة 15 دقيقة للمراقبة بعد تلقي التطعيم

 

  سيتم تزويدك ببطاقة التطعيم مع تاريخ الجرعة التالية

 

________________________________________

 

Là nhà cung cấp dịch vụ IHSS, giờ đây bạn đủ điều kiện để nhận vắc xin COVID-19 MIỄN PHÍ như một phần của Giai đoạn 1A. Để được chủng ngừa tại địa điểm đối tác của Quận hoặc Quận, vui lòng xem thông tin bên dưới (cần đăng ký):

Đăng ký tại: www.vaccinationsuperstation.com

Tại địa điểm tiêm chủng:

 • Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc làm với tư cách là nhà cung cấp IHSS (ví dụ: bảng lương hoặc bảng chấm công) cho thấy bạn đủ điều kiện nhận vắc xin trong Giai đoạn 1A
 • Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi về sức khỏe của mình và bạn được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ các nguyên tắc cách xa xã hội tại địa điểm
 • Bạn sẽ phải đợi tại cơ sở trong 15 phút để theo dõi sau khi nhận vắc xin
 • Bạn sẽ được cung cấp thẻ tiêm chủng có ghi ngày tiêm liều tiếp theo

________________________________________